header-uczniowie1

Praktyki uczniowskie

Praktyka zawodowa, w zależności od programu kształcenia, może trwać od 2 do 4 tygodni i jest realizowana we współpracy z zespołami szkół handlowych, zawodowych, ekonomicznych i ponadgimnazjalnych.

Zajęcia praktyczne dotyczą szkół zawodowych, gdzie praktyka powiązana jest z nauką i trwa do trzech lat pod okiem Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu, którego zapewnia firma Kaufland.

Praktyki zawodowe odbywają się w naszych marketach, centrach logistycznych, a także w centrali firmy w następujących zawodach:

 • sprzedawca
 • technik handlowiec
 • technik logistyk
 • technik spedytor

Jak to się odbywa?

 • każdorazowo podpisywana jest umowa pomiędzy naszą firmą a szkołą
 • praktyka odbywa się zgodne z planem dostarczonym przez szkołę
 • każdy praktykant przechodzi obowiązkowe szkolenie BHP wstępne i stanowiskowe
 • zapoznaje się z regulaminami i zasadami obowiązującymi w firmie

Po zakończonej praktyce, wystawiana jest opinia o praktykancie, który przez czas trwania praktyki prowadzi dziennik praktyk.

Podstawowym celem praktyki zawodowej jest nabycie umiejętności praktycznych, uzupełniających i pogłębiających wiedzę uzyskaną przez ucznia w toku zajęć dydaktycznych w szkole. Uczniowie mają możliwość poznania oczekiwań potencjalnych pracodawców względem pracowników, co może w przyszłości ułatwić znalezienie satysfakcjonującej pracy.

Pracownicy młodociani

Kolejną formą współpracy w zakresie odbywania praktyk w naszej firmie jest nawiązanie stosunku pracy w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.

Kim jest pracownik młodociany?

Młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat ( art. 190 §1 Kp.). Dozwolone jest zatrudnianie młodocianych którzy ukończyli co najmniej gimnazjum oraz przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Pracownik młodociany otrzymuje wynagrodzenie miesięczne obliczone w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Stosunek procentowy, o którym mowa w ust.1, wynosi:

 • w pierwszym roku nauki 4%
 • w drugim roku nauki 5%
 • w trzecim roku nauki 6%

Pracownik młodociany zobowiązany jest do uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce zawodu, przestrzegania ustalonego w firmie porządku pracy, przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz przepisów ppoż.,  systematycznego wypełniania obowiązku dokształcania się, przestrzegania postanowień regulaminu pracy oraz zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku, którego dotyczy przygotowanie zawodowe.

Firma Kaufland zobowiązuje się do zatrudnienia i szkolenia młodocianego zgodnie z programem praktycznej nauki zawodu, zaopatrywania młodocianego w przewidziany na danym stanowisku sprzęt ochrony osobistej, odzież ochronną i roboczą, środki higieny, narzędzia pracy, materiały i potrzebne urządzenia, stosowania się do obowiązujących przepisów o ochronie pracy i zdrowia młodocianych, kierowania młodocianego na badania lekarskie, wypłacania wynagrodzenie za czas poświęcony na te badania oraz zwolnienia młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się.